سبد خرید

بایگانی‌های مطالب علمی - صفحه ۳ از ۵ - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

سرریز شوت و ویژگی های آن

سرریز شوت و ویژگی های آن

سیفون معکوس و ساختار آن

سیفون معکوس و ساختار آن

چرخه کربن و تغییر اقلیم

چرخه کربن و تغییر اقلیم

معرفی روش آبیاری تیپ ( نواری)

معرفی روش آبیاری تیپ ( نواری)

روش‌های برآورد رسوب

روش‌های برآورد رسوب

فرونشست زمین و علل آن

فرونشست زمین و علل آن

گذرگاه ماهی و انواع آن

گذرگاه ماهی و انواع آن

ضریب زبری در رودخانه‌ها

ضریب زبری در رودخانه‌ها

نشست سدهای خاکی

نشست سدهای خاکی

کاربرد دریچه و انواع آن

کاربرد دریچه و انواع آن