سبد خرید

بایگانی‌های iThenticate - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

تشخیص سرقت ادبی مقاله انگلیسی و راهکار اصلاح آن

سرقت ادبی مقاله انگلیسی و به عبارتی مقاله ای که با سرقت ادبی تالیف شود مسلما بی ارزش است و فرد مجرم را چه از نظر علمی و چه از نظر شخصیتی زیر سوال می برد. این امر می تواند فراتر نیز باشد و اعتبار موسسه علمی یا دانشگاهی را نیز که پژوهشگران آن سرقت ادبی مقاله انگلیسی انجام می دهند، خدشه دار کند. حتی اگر از این نیز فراتر رویم اعتبار و شخصیت پژوهشگران علمی یک کشور با این کار غیراخلاقی در مجامع جهانی تخریب می شود. هرچند که افراد علمی شاخص و قانونمند و سرشناسی جهانی نیز در آن کشور وجود داشته باشند.
تشخیص سرقت ادبی مقاله انگلیسی و راهکار اصلاح آن