سبد خرید

بایگانی‌های CropSyst - دانش آب l آکادمی علوم و مهندسی آب

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم