سبد خرید

بایگانی‌های شبیه سازی رشد گیاه - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم

مدل‌های مورد استفاده برای برنامه ریزی آبیاری و سیستم پشتیبان تصمیم