سبد خرید

بایگانی‌های سدسازی - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

کانال های باز و مقاطع آن

کانال های باز و مقاطع آن

آشنایی با ایستگاه فیلتراسیون آبیاری

آشنایی با ایستگاه فیلتراسیون آبیاری

روش های سازه‌ای حفاظت از سواحل

روش های سازه‌ای حفاظت از سواحل

سیستم‌های هشدار و کنترل سیلاب

سیستم‌های هشدار و کنترل سیلاب

آشنایی با تبدیل و انواع آن

آشنایی با تبدیل و انواع آن

سیفون معکوس و ساختار آن

سیفون معکوس و ساختار آن

نشست سدهای خاکی

نشست سدهای خاکی

اثرات زیست محیطی احداث سدها

اثرات زیست محیطی احداث سدها

مکان یابی مناسب محل احداث سد

توجه داشته باشید در صورتی که نسبت به مسئله محل احداث سد، بررسی های علمی و دقیق صورت نگیرد و جوانب کار سنجیده نشود ممکن است نه تنها احداث آن کاربردی برای مهار آب نداشته باشد بلکه با خساراتی همچون شکست سازه و ایجاد سیلاب های مصنوعی نیز همراه شود. در این صورت علاوه بر هدر رفت هزینه پروژه عظیم احداث سد، شاهد خسارات بیشتری نیز خواهیم بود.
مکان یابی مناسب محل احداث سد

انیمیشن مراحل ساخت سد

انیمیشن مراحل ساخت سد