0
0

برچسب: انتقال رسوب بار بستر

رسوب
10769 بازدید

انتقال رسوب در رودخانه ها

نگار سادات موسویان مهر ۲۱, ۱۳۹۹ 0
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻮب ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ اﺳﺖ. ﭘﺪﯾﺪه ی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ، انتقال رسوب و رﺳﻮﺑﮕﺬاری، ﺧﺴﺎرات زﯾﺎن ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﻨﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ...
 
ادامه مطلب