سبد خرید

بایگانی‌های آثار مثبت تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی - دانش آب l آکادمی آموزش نرم افزار

تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و بررسی آثار مثبت و منفی آنها

رقابت فزاینده برای آب نتایج مختلفی به همراه داشته و همین موضوع باعث شده از تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی بهره مند شویم. در طی فرآیند شارژ مصنوعی، آب اضافه سطح به داخل زمین انتقال می یابد. در واقع آب های اضافی از طریق پخش شدن در سطح توسط چاه های تغذیه مصنوعی یا شگردهای مختلف افزایش نفوذ، جهت تغذیه سفره آب زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند.
تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی و بررسی آثار مثبت و منفی آنها