0
0

دسته: رسوب

رسوب
10558 بازدید

انتقال رسوب در رودخانه ها

نگار سادات موسویان مهر ۲۱, ۱۳۹۹ 0
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﻮب ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ اﺳﺖ. ﭘﺪﯾﺪه ی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ، انتقال رسوب و رﺳﻮﺑﮕﺬاری، ﺧﺴﺎرات زﯾﺎن ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﻨﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ...
 
ادامه مطلب
رسوب
12179 بازدید

انواع فرسایش خاک (۱)

رضا نوروزی دی ۲۸, ۱۳۹۷ 0
فرسایش خاکی چیست؟  عوامل فرسایش خاکی چیست؟ دو عنصر مورد نیاز برای حیات بشر «آب و خاک» هستند که عامل فرسایش، از بین برنده و مخرب آنهاست. «فرسایش» پدیده‌ای است...
 
ادامه مطلب