تمام مطالب برچسب : نقطه پژمردگی دائم
تانسیومتر و طرز استفاده از آن

تانسیومتر و طرز استفاده از آن

تانسیومتر چیست و چه کارآیی دارد؟ تانسیومتر چیست؟ گیاهان به رطوبت مشخصی در منطقه ریشه نیاز دارند. میزان رطوبت مورد نیاز در خاک به نوع گیاه و مرحله رشد آن بستگی دارد. حداکثر مقدار نگهداری آب بین ذرات خاک به ظرفیت زراعی خاک موسوم است. تفاوت بین نقطه پژمردگی دائم و ظرفیت زراعی خاک، میزان آب در دسترس نام دارد. وقتی مقدار مشخصی از آب استفاده می شود، درصدی از آن به دلیل فرونشت عمقی، تبخیر از خاک و رواناب سطحی تلف می­ شود. انداز ه ­گیری میزان رطوبت خاک در طول فصل رشد گیاه اهمیت بسیاری دارد. برای تعیین زمان مناسب آبیاری نیز می ­توان از روش ­های مختلفی استفاده کرد. تانسیومتر وسیله ایست که با آن پتانسیل ماتریک […]